Usluge

Usluge

Postanite deo tima Sion Gard

Postanite deo tima Sion Gard

Pogledajte našu brošuru

Pogledajte našu brošuru

Galerija

Sertifikacijom do uspešnog poslovanja

Uniforme

Zahvalnica grada Obrenovca

Zahvalnica grada Obrenovca

Sion Gard - Fizičko-tehničko obezbeđenje, protivpožarna zaštita, čišćenje i održavanje, manipulacija i skladištenje robe

SION GARD d.o.o. je preduzeće čije delovanje počiva na uvažavanju principa savremenog poslovanja, primeni najmodernijih metoda, tehnika i procedura u radu, te na apsolutnoj diskreciji i lojanosti klijentu.
SION GARD d.o.o. ponikao iz privrednog društva Imerium Security već punih 10 godina profesionalno pruža usluge fizičko - tehničkog obezbeđenja i zaštite od požara.

Ne prestajući da se usavršava i napreduje u svojoj primarnoj i pretežnoj delatnosti 2012. godine SION GARD d.o.o. proširilo je svoje delovanje i u srodnim oblastima. Veoma marljivo i odgovorno pružamo i usluge čišćenja i održavanja objekata kao i usluge skladištenja i manipulacije robe.

Politika kvaliteta

Generalni direktor i zaposleni u "SION GARD" d.o.o., Beograd su u potpunosti opredeljeni da prilikom pružanja usluga obezbeđenja preuzimaju poslove za čiju realizaciju postoje adekvatne sposobnosti, poštujući pri tome sve primenljive nacionalne i međunarodne standarde.

Menadžment SION GARD-a je privržen pružanju usluga obezbeđenja najvišeg kvaliteta.
Radi postizanja ovog cilja, politika SION GARD-a  je da uspostavi efektivan sistem menadžmenta kvaliteta u svim aspektima poslovnih aktivnosti. Za kvalitet moraju biti odgovorni svi zaposleni u agenciji. Prepoznatljivost SION GARD -a je zasnovana na:

Generalni direktor SION GARD-a će osigurati da svi zaposleni u potpunosti primenjuju Politiku kvaliteta i ostvaruju postavljene ciljeve kroz svoje poslovanje.
Zaposleni u organizaciji SION GARD prate nove tehnologije u oblasti obezbeđenja i pruža im se adekvatna obuka u cilju efikasnog obavljanja radnih zadataka.
Politika kvaliteta SION GARD-a predstavlja okvir za uspostavljanje i preispitivanje ciljeva kvaliteta. Menadžment će periodično preispitivati efikasnost svog QMS-a i svoje ciljeve kvaliteta radi osiguranja njihove efektivnosti i kontinualne primenljivosti.
Sistem menadžmenta kvaliteta SION GARD zadovoljava zahteve ISO 9001:2008.

Politika bezbednosti

SION GARD d.o.o., ispunjava sve zahteve sistema menadžmenta bezbednošću informacija u skladu sa zahtevima standarda ISO 27001:2005.

SION GARD d.o.o. shvata da je bezbednost informacija od esencijalne važnosti na putu osiguranja kontinuiteta poslovanja organizacije, što se ostvaruje kroz prevenciju incidenata po bezbednost informacija i smanjenja potencijalnih uticaja na poslovne procese. Sistem menadžmenta bezbednošću informacija predstavlja sastavni deo poslovne politike i sve aktivnosti na njegovom uspostavljanju, održavanju i kontinualnom poboljšanju su usklađene sa relevantnom zakonskom regulativom.

SION GARD d.o.o uspostavlja politiku sistema menadžmenta bezbednošću informacija kako bi zaštitila informacionu i intelektualnu svojinu od mogućih eksternih, namernih i nenamernih opasnosti.

U smislu obezbeđenja potpune informacione sigurnosti, osigurali smo integritet  informacija i obezbedili da postojeći informacioni sistemi, informacije i drugi podaci budu potpuno zaštićeni od neovlašćenog pristupa i korišćenja. Obezbedili smo nesmetan pristup i dostupnost svih informacija potrebnih za obavljanje poslovnih procesa.

Sistem menadžmenta bezbednošću informacija upravljamo svesni važnosti i značaja uticaja bezbednosti informacija na poslovne partnere.

Rukovodstvo daje punu podršku ostvarenju Politike sistema menadžmenta  bezbednošću informacija, obavezujući zaposlene na aktivno učešće  u implementaciji i podizanju nivoa bezbednosti informacija.

Politika sistema menadžmenta bezbednošću informacija je istaknuta na ulazima i na vidnim mestima u našoj organizaciji. Politika je saopštena svim zainteresovanim stranama.

Politika bezbednosti informacija je obavezujuće za sve zaposlene.

USLUGE USKLAĐENE SA PROCEDURAMA STANDARDA 9001:2008 i 27001:2011

SION GARD d.o.o. je član italijansko-srpske privredne komore

Italijansko-srpska privredna komora
Back to top