Usluge

Usluge

Postanite deo tima Sion Gard

Postanite deo tima Sion Gard

Pogledajte našu brošuru

Pogledajte našu brošuru

Galerija

Sertifikacijom do uspešnog poslovanja

Uniforme

Sion Gard - Fizičko-tehničko obezbeđenje, protivpožarna zaštita, čišćenje i održavanje, manipulacija i skladištenje robe

SION GARD d.o.o. je preduzeće čije delovanje počiva na uvažavanju principa savremenog poslovanja, primeni najmodernijih metoda, tehnika i procedura u radu, te na apsolutnoj diskreciji i lojanosti klijentu.
SION GARD d.o.o. ponikao iz privrednog društva Imerium Security već punih 10 godina profesionalno pruža usluge fizičko - tehničkog obezbeđenja i zaštite od požara.

Ne prestajući da se usavršava i napreduje u svojoj primarnoj i pretežnoj delatnosti 2012. godine SION GARD d.o.o. proširilo je svoje delovanje i u srodnim oblastima. Veoma marljivo i odgovorno pružamo i usluge čišćenja i održavanja objekata kao i usluge skladištenja i manipulacije robe.

Politika kvaliteta

Generalni direktor i zaposleni u "SION GARD" d.o.o., Beograd su u potpunosti opredeljeni da prilikom pružanja usluga obezbeđenja preuzimaju poslove za čiju realizaciju postoje adekvatne sposobnosti, poštujući pri tome sve primenljive nacionalne i međunarodne standarde.

Menadžment SION GARD-a je privržen pružanju usluga obezbeđenja najvišeg kvaliteta.
Radi postizanja ovog cilja, politika SION GARD-a  je da uspostavi efektivan sistem menadžmenta kvaliteta u svim aspektima poslovnih aktivnosti. Za kvalitet moraju biti odgovorni svi zaposleni u agenciji. Prepoznatljivost SION GARD -a je zasnovana na:

Generalni direktor SION GARD-a će osigurati da svi zaposleni u potpunosti primenjuju Politiku kvaliteta i ostvaruju postavljene ciljeve kroz svoje poslovanje.
Zaposleni u organizaciji SION GARD prate nove tehnologije u oblasti obezbeđenja i pruža im se adekvatna obuka u cilju efikasnog obavljanja radnih zadataka.
Politika kvaliteta SION GARD-a predstavlja okvir za uspostavljanje i preispitivanje ciljeva kvaliteta. Menadžment će periodično preispitivati efikasnost svog QMS-a i svoje ciljeve kvaliteta radi osiguranja njihove efektivnosti i kontinualne primenljivosti.
Sistem menadžmenta kvaliteta SION GARD zadovoljava zahteve ISO 9001:2008.

Politika bezbednosti

SION GARD d.o.o., ispunjava sve zahteve sistema menadžmenta bezbednošću informacija u skladu sa zahtevima standarda ISO 27001:2005.

SION GARD d.o.o. shvata da je bezbednost informacija od esencijalne važnosti na putu osiguranja kontinuiteta poslovanja organizacije, što se ostvaruje kroz prevenciju incidenata po bezbednost informacija i smanjenja potencijalnih uticaja na poslovne procese. Sistem menadžmenta bezbednošću informacija predstavlja sastavni deo poslovne politike i sve aktivnosti na njegovom uspostavljanju, održavanju i kontinualnom poboljšanju su usklađene sa relevantnom zakonskom regulativom.

SION GARD d.o.o uspostavlja politiku sistema menadžmenta bezbednošću informacija kako bi zaštitila informacionu i intelektualnu svojinu od mogućih eksternih, namernih i nenamernih opasnosti.

U smislu obezbeđenja potpune informacione sigurnosti, osigurali smo integritet  informacija i obezbedili da postojeći informacioni sistemi, informacije i drugi podaci budu potpuno zaštićeni od neovlašćenog pristupa i korišćenja. Obezbedili smo nesmetan pristup i dostupnost svih informacija potrebnih za obavljanje poslovnih procesa.

Sistem menadžmenta bezbednošću informacija upravljamo svesni važnosti i značaja uticaja bezbednosti informacija na poslovne partnere.

Rukovodstvo daje punu podršku ostvarenju Politike sistema menadžmenta  bezbednošću informacija, obavezujući zaposlene na aktivno učešće  u implementaciji i podizanju nivoa bezbednosti informacija.

Politika sistema menadžmenta bezbednošću informacija je istaknuta na ulazima i na vidnim mestima u našoj organizaciji. Politika je saopštena svim zainteresovanim stranama.

Politika bezbednosti informacija je obavezujuće za sve zaposlene.

USLUGE USKLAĐENE SA PROCEDURAMA STANDARDA 9001:2008 i 27001:2011

Back to top