Politika privatnosti

Politika privatnosti

Rukovalac podacima o ličnosti:
SION GARD DOO, NOVI BEOGRAD
MB 20312637
PIB 105104751
Novi Beograd, ul. Bežanijskih Ilegalaca 3
Tel. 011/22 83 843

Ova Politika privatnosti i kolačića (u daljem tekstu: Politika) se odnosi sve podatke o ličnosti prikupljene od strane privrednog društva Sion Gard doo kao rukovaoca podacima (u daljem tekstu: „Sion Gard“ ili „mi“), bilo da ste nam podatke o ličnosti dostavili direktno ili smo do Vaših podataka o ličnosti došli na drugi način.

“Podatak o ličnosti“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

U privrednom društvu Sion Gard poštujemo Vašu privatnost kao naših postojećih i potencijalnih klijenata, a takođe smo posvećeni zaštiti privatnosti i svih drugih lica koji nam poveravaju svoje lične podatke.

 

Koje podatke sakupljamo

Kategorije podataka o ličnosti koje u svojstvu rukovaoca prikuplja Sion Gard su isključivo u vezi sa uslugama koje pružamo. U tom smislu možemo prikupljati sledeće kategorije ličnih podataka koje se odnose na Vas:

 • Identifikacioni podaci i poslovne informacije koje delite sa nama prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa i tokom poslovne saradnje, kao što su ime i prezime, kompanija za koju radite, pozicija i druge kontakt informacije (e-mail adresa, broj telefona, broj faksa i sl.);
 • Informacije dobijene prilikom posete našeg sajta i slanja upita/zahteva;
 • Informacije dobijene prilikom slanja CV-ja ili prijave na neku od naših otvorenih poslovnih pozicija;
 • Bilo koje druge informacije koje neko može da nam dostavi, povodom konkretnog zahteva;

Sve podatke o ličnosti koje prikupljamo (zaposleni klijenata ili dr.) procenjene su kroz metodu procene rizika standarda ISO/IEC 27001:2013 koji je implementiran u okviru Sion Gard d.o.o, odnosno preuzete su sve raspoložive organizacione i tehničke mere u cilju zaštite bezbednosti tih podataka. 

 

Kako prikupljamo podatke o ličnosti

Podatke o ličnosti prikupljamo uglavnom direktno od Vas, tokom poslovne saradnje sa Vama, kao našim klijentima (ukljućujući i postupak obrade podataka pre zaključenja ugovora), putem naše web stranice ili kada zahtevate dodatne informacije od nas povodom usluga koje pružamo.

 

U koje svrhe koristimo Vaše podatke o ličnosti

Sve podatke o ličnosti koje prikupljamo koristimo da bi bili u mogućnosti da Vam pružimo dogovorenu uslugu. Dodatno podatke o ličnosti prikupljamo za potrebe prijema novih zaposlenih, kao i za potrebe odgovaranja na Vaše zahteve i upite.

 

Pravni osnov obrade podataka o ličnosti

Sion Gard prikuplja i koristi Vaše podatke o ličnosti u svrhe opisane u ovoj Politici, a na osnovu jednog od sledećih pravnih osnova:

 • Zaključenje/izvršenje ugovora. Možemo da obrađujemo Vaše lične podatke radi ispunjenja ugovornih obaveza koje proističu iz ugovora sa Vama ili Vašom kompanijom ili za preduzimanje radnji pre zaključenja ugovora;
 • Pristanak. Tražićemo Vaš pristanak kada je to neophodno za obradu Vaših podataka za jednu ili više tačno određenih svrha; 
 • Poštovanje pravnih obaveza. U određenim slučajevima obrada Vaših podataka nam je neophodna da bi ispunili naše zakonske obaveze;
 • Obrada u određenim slučajevima može biti neophodna u cilju zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;
 • Legitiman interes. Sion Gard u sledećim slučajevima obradu podataka o ličnosti zasniva na legitimnom interesu:
 • Obrada podataka o ličnosti i nakon isteka rokova za čuvanje podataka u cilju odbrane interesa Sion Gard u okviru postupaka pred različitim državnim organima (sudovi, inspekcije i sl.);
 • Video nadzor prostorija Sion Garda kao i prostora oko poslovnih prostorija Sion Garda iz sigurnosnih razloga. Sion Gard će istaći obaveštenje o video nadzoru, kako bi lica bila informisana o istom.
 • u drugim slučajevima, kada je obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose, što procenjujemo u svakom konkretnom slučaju.

Prilikom prikupljanja podataka o ličnosti, uvek možete izabrati da nam ne dostavite potrebne podatke, osim u slučaju kada informacije prikupljamo po osnovu zakona. Međutim, u tom slučaju imajte na umu da možda nećemo biti u mogućnosti da adekvatno uspostavimo, vodimo ili prekinemo poslovni odnos sa Vama ili Vašom kompanijom, niti da Vam pružimo zahtevane informacije.

 

Zaštita podataka o ličnosti

Posvećeni smo tome da su Vaše informacije sigurne. U cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, uspostavili smo odgovarajuće fizičke, elektronske i upravljačke postupke, kako bismo zaštitili i obezbedili informacije koje sakupljamo na mreži. Sertifikovani smo po standardu ISO/IEC 27001:2013 što najpre potvrđuje da smo usaglašeni po zahtevima bezbednosti informacija sa stanovišta upravljanja ljudskim resursima, upravljanje incidentima, usaglašenost sa svim zakonskim, podzakonskim i drugim regulatornim zahtevima.

 

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Podatke o ličnosti čuvamo sve dok se ne ispuni svrha zbog koje su podaci inicijalno prikupljeni, a u skladu sa našim internim aktima i zakonskim obavezama čuvanja podataka.
Nakon ispunjenja svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, Vaše podatke o ličnosti ćemo obrisati, osim ukoliko nam ti podaci nisu nephodni za ispunjenje određenih zakonskih obaveza ili rešavanja potencijalnih sporova.

Ukoliko su podaci o ličnosti prikupljeni na osnovu datog pristanka, nakon povlačenja pristanka prestaćemo da obrađujemo Vaše podatke.

 

S kim delimo Vaše podatake o ličnosti

U određenim uslovima Vaše lične podatke možemo deliti sa određenim trećim licima u skladu sa ugovornim aranžmanima sa tim licima, u kom slučaju ćemo Vas o tome obavestiti, a naš odnos sa tim licima urediti u svemu u skladu sa pozitivnim propisima. Sva treća lica su u obavezi da postupaju sa podacima o ličnostima kao strogo poverljivima i da obrađuju podatke samo u svrhu pružanja odgovarajućih usluga.

Ukoliko bude neophodno lične podatke možemo dostaviti na zahtev nadležnim državnim organima, organima javne vlasti koji u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti.

 

Upotreba kolačića

Kao i većina drugih web sajtova, Sion Gard koristi kolačiće na svom sajtu. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se čuvaju na Vašem uređaju prilikom posete naše web stranice.

Kolačići ni na koji način ne omogućavaju pristup Vašem računaru ili bilo kakve informacije o Vama, osim podataka koje odaberete da podelite sa nama. Možete da prihvatite ili odbacite kolačiće. Većina web pregledača automatski prihvata kolačiće, ali obično možete izmeniti podešavanja pretraživača tako da isti odbija kolačiće.
Naš sajt koristi kolačiće standardne Google Analyitcs kolačiće.

Prihvaćene kolačiće možete obrisati ručno u bilo kom trenutku u podešavanjima Vašeg internet pretraživača. Za više informacija molimo Vas da posetite stranicu „Pomoć“ na Vašem internet pretraživaču.

 

Upravljanje Vašim ličnim podacima

U skladu sa pozitivinim propisima koji uređuju materiju zaštite podataka o ličnosti, imate sledeća prava:

 • Pravo na pristup – imate pravo da zahtevate uvid ili kopiju svih podataka o ličnosti koje posedujemo o Vama;
 • Pravo na ispravku – imate pravo da zahtevate ispravku netačnih ili nepotpunih podataka o ličnosti koje posedujemo o Vama;
 • Pravo na brisanje – imate pravo da zahtevate brisanje Vaših podataka, ukoliko isti više nisu neophodni, kada zakon nalaže obavezu brisanja ili kada je obrada podataka nezakonita;
 • Pravo na ograničenje obrade –  imate pravo da zahtevate ograničenje obrade Vaših podataka u situacijama propisanim vašećim pozitivnim propisima koji se tiču zaštite podataka o ličnosti;
 • Pravo na prenos podataka – imate pravo da zahtevate prenos Vaših podataka trećim licima;
 • Pravo na prigovor – imate pravo da podnesete prigovor na obradu Vaših podataka kada se prilikom obrade podataka oslanjamo na naš legitiman interes, kada Vaša prava pretežu u odnosu na naše interese;
 • Pravo na povlačenje pristanka – ukoliko Vaše podatke o ličnosti obrađujemo po osnovu pristanka, imate pravo u svakom trenutku da zahtevate povlačenje datog pristanka. Povlačenje pristanka neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena pre povlačenja pristanka.

Nećemo prodati, distribuirati ili iznajmiti Vaše lične informacije trećim stranama, osim ako ne dobijemo Vašu dozvolu ili ako je to zakonska obaveza.
Sva prava u pogledu Vaših podataka o ličnosti možete ostvariti slanjem zahteva na mail adresu zastitapodataka@siongard.com.
Ukoliko smatrate da Vaše podatke o ličnosti ne obrađujemo u skladu sa zakonom, možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

Informacije o deci

Sion Gard ne skuplja svesno podatke o deci mlađoj od 16 godina ili o deci bez dozvole roditelja/ staratelja. Ako saznamo da smo prikupili lične informacije od deteta mlađeg od 16 godina, iste ćemo bez odlaganja izbrisati. Ako verujete da možemo imati bilo kakve informacije o deci ispod 16 godina molimo Vas da nas odmah i bez ustručavanja kontaktirate, a mi ćemo preuzeti odgovarajuće mere da istražimo i razrešimo situaciju.

 

Saradnja sa regulatornim vlastima

Sion Gard je imenovao Lice za zaštitu podataka o ličnosti (Data protection officer – DPO).
DPO će u Sion Gardu osigurati odgovarajuću komunikaciju sa nadležnim regulatornim organom za privatnost. DPO će voditi istražne radnje, postupanje s žalbama i obaveštenje o kršenju istih. DPO će pratiti regulatorne promene i konsultovati regulatorni organ gde sprovođenje regulatornih ili tehnoloških promena dovodi do sumnje.

 

Kako da nam se obratite

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi sa ovom Politikom privatnosti i kolačića, budite slobodni da nam pošaljete mail na zastitapodataka@siongard.com.

 

Izmene Politike

Ova politika će biti predmet redovnih revizija, a svaku ažuriranu verziju ćemo postaviti na ovu internet stranicu. Na ovaj način smatraćemo da ste pročitali i da ste saglasni sa uslovima naše Politike nad obrađivanjem ličnih podataka za gore navedene svrhe. Ukoliko se promeni Politika, nameravamo da preduzmemo svaki razumni korak da obezbedimo da su sve promene objavljene na našoj web stranici u razumnom vremenskom periodu.

U Beogradu, 20.07.2020. godine

Ova web stranica koristi kolačiće ('cookies') kako bismo Vam pružili bolje korisničko iskustvo. Prihvatanjem korišćenja kolačića saglasni ste sa Politikom privatnosti.