Plan obezbeđenja je dokument sa planiranim uslugama obezbeđenja koje su predviđene u proceni rizika ili su kao mere zaštite zahtevane od korisnika usluga, u skladu sa ovim zakonom i pravilima struke.

Plan obezbeđenja se sastoji od sledećih delova:

  • Uvod
  • Prikaz postojećeg stanja obezbeđenja
  • Mere i postupci za realizaciju usluga obezbeđenja
  • Upravlјanje obezbeđenjem i vršenje obezbeđenja
  • Plan fizičke i drugih mera zaštite
  • Plan sistema tehničke zaštite
  • Prilozi

Plan obezbeđenja se izrađuje na osnovu Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja ili na osnovu zahteva NARUČIOCA ( tamo gde procena rizika u zaštiti lica, imovine I poslovanja nije obavezna).