Svaki patrolni tim sastava je od 2 (dva) naoružana službenika obezbeđenja,opremljeni adekvatnim brojem sredstava veze, na raspolaganju 24h svakog dana u godini, sva vozila su jasno obeležena i lako uočljiva. Intervencije se vrše po nalogu Korisnika usluga, prema ugovorenoj obavezi ili prema prijemu alarme dojave.

Vrlo značajna podrška patrolnim timovima je naš Kontrolni centar sa stalnim dežurstvom 24h/7/365. Kontrolni centar je opremljen za prijem alarmnih dojava u realnom vremenu (upućenih i sa “panik tasrera”),kao i mogućnošću neprekidnog monitoringa instaliranih kamera video obezbeđenja u bilo kom štićenom objektu.

Članovi patrolnog tima su obučeni za rešavanje konflikata uz srazmernu upotrebu ovlašćenja i sredstava prinude (fizička snaga, sredstva za vezivanje, sprejevi), odnosno da problem “iznesu i reše” izvan štićenog objekta.

Prilikom mobilnog obezbeđenja koristiće motorna vozila specijalno opremljena za tu svrhu, odnosno sa obaveznim GPS predajnicima koji omogućuju praćenje njihovog kretanja iz Kontrolnog centra, a deo njih je opremljen i internim video-obezbeđenjem i “panik” tasterima.